Wolna wola a świadomość

Czy nasze działania są wynikiem świadomych procesów decyzyjnych? W jaki sposób badania neurobiologiczne wpływają na rozumienie woli?

O wykładzie

Wykład profesora Patricka Haggarda dotyczy problematyki woli w kontekście świadomości podejmowanych przez nas działań. 

Choć posiadamy silne przekonanie, że nasze działania są wynikiem decyzji, które sami podejmujemy, to obraz, jaki wyłania się z ustaleń eksperymentalnych, podważa tę potoczną wizję mechanizmów poznawczych. Nie oznacza to jednak, że "wolna wola to iluzja", ani że każdy wybór, jaki podejmujemy, ma charakter przypadkowy. Mimo że klasyczny model wolicjonalnego działania, zgodnie z którym intencja poprzedza decyzję, a decyzja działanie, nie znajduje oparcia w uzyskiwanych wynikach, to tego rodzaju radykalne wnioski byłyby nieadekwatne. 

W wykładzie omówione zostają liczne badania z ostatnich lat, które wpływają na współczesną wizję woli, a także na rozumienie świadomości. Istotne miejsce w rozważaniach prof. Haggarda odgrywają również eksperymenty dotyczące poczucia sprawczości, wiążącego się ze zmianami, jakich dokonujemy w świecie zewnętrznym. Niniejszy wykład gościnny został przetłumaczony na język polski i opracowany w związku z realizacją przez Fundację Centrum Kopernika zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?”, finansowanego w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

  • Psychologia
  • Filozofia
  • Neuroscience

Wymagane umiejętności

Brak.

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod wykładu: NeWoWo

Zapisz się

Prowadzący

prof. Patrick Haggard


Profesor neuronauki poznawczej na University College London. Zajmuje się przede wszystkim badaniem neuronalnego podłoża działań wolicjonalnych oraz sposobu, w jaki mózg wytwarza reprezentację ciała jako obiektu fizycznego.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe

dr Marek Jakubiec


Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

/GetMaterial.action?get=