Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla serwisu Copernicus College wraz z polityką prywatności (wersja z dnia 27.09.2019 r.)


Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady dostępu, prywatności oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego (dalej jako: „Serwis”) prowadzonego przez Usługodawcę. Zanim się zalogujesz lub utworzysz nowe konto powinieneś zapoznać się z jego aktualnym brzmieniem.
 
I. Informacje ogólne

1. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę: FUNDACJĘ CENTRUM KOPERNIKA z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, NIP: 6762385496, REGON: 120743627, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000311106, e-mail: info@copernicuscenter.edu.pl.
 
2. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować przy wykorzystaniu poczty elektronicznej info@copernicuscenter.edu.pl lub na college@copernicuscenter.edu.pl.

 
II. Definicje
 
Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Serwisu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dostępny na www.copernicuscollege.pl.
 
a)    Serwis dostępny jest pod adresem: www.copernicuscollege.pl,
b)    Certyfikat – dokument potwierdzający ukończenie kursu,
c)     Usługodawca – podmiot określony w punkcie I.1 powyżej, świadczy Usługi bezpłatne za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ponosząc odpowiedzialność wobec Użytkowników w tym zakresie, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik zamawia certyfikat w formie papierowej.
d)    Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę.
e)    Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył konto w Serwisie, uzyskując unikalny login i hasło, posiadający dostęp do Usług zamkniętych po zalogowaniu się.
f)      Usługi – wszelkie dostępne w Serwisie usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
g)    Konto – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Użytkowników bezpłatnie, dający im możliwość korzystania z Usług.
h)    Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały video, materiały multimedialne, fragmenty artykułów i inne, udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie w ramach świadczonych usług.
i)      Forum –  wydzielona przestrzeń  oznaczona w szczególności słowami „Dyskusje”, „Komentarze”, „Forum”, udostępniona Użytkownikom Zarejestrowanym przez Usługodawcę bezpłatnie w celu zamieszczania komentarzy na określone tematy oraz poznawania i komentowania wypowiedzi innych Użytkowników.

 
III. Rodzaje i zakres świadczonych Usług
 
1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z następujących Usług: zapoznawać się z wybranymi Materiałami, udostępnionymi przez Usługodawcę w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym poprzez stronę Serwisu.
2. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny.


IV. Zasady korzystania z Serwisu i czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy:

 
1. Utworzenie konta w Serwisie następuje za pośrednictwem strony www.copernicuscollege.pl, poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj się” i  wprowadzenie do formularza danych Użytkownika takich jak: imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, login oraz hasło. Podanie powyższych danych jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 
2. Po utworzeniu konta w Serwisie, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną (potwierdzenie możliwości korzystania z Serwisu) na podany przez niego adres e-mail.
 
3. Wiadomość powitalna będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, niniejszy Regulamin oraz odnośnik, w który należy kliknąć lub skopiować go w pole adresu przeglądarki.  Odnośnik przeniesie Użytkownika do strony www.copernicuscollege.pl, gdzie Użytkownik będzie mógł zalogować się do Serwisu, poprzez kliknięcie w przycisk „Zaloguj się” na górze strony i wpisanie nazwy Użytkownika i hasła.
 
4. Utworzone konto pozwala na logowanie się do Serwisu.
 
5. Na podany w trakcie tworzenia konta adres e-mail będą przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu (w tym warunki umów). Wprowadzenie adresu e-mail jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem stron serwisu (w tym przesyłania warunków umów). Adres nie jest udostępniany publicznie.
 

V. Warunki świadczenia usług

 
1. Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, a pierwsze logowanie Użytkownika do Serwisu wymaga zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 
2. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającym poprawność jego działania i w zakresie świadczonych usług ponosi odpowiedzialność za jego poprawne działanie.
 
3. Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.
 
4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
 
5. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami prawa, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Usługodawcy innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz wszelkich innych treści nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających treści  pornograficzne, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju.
 
6. Użytkownik jest także zobowiązany do niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spamu), kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie,  korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników.
 
7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z wszelkich Materiałów i Artykułów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie do użytku prywatnego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystanie Materiałów w sposób wykraczający poza zakres niniejszego przepisu wymaga zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz praw pokrewnych, a jej brak może skutkować pociągnięciem użytkownika do odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Udostępnienie Materiałów osobom niebędącym osobami bliskimi, w tym umieszczenie ich w Internecie w sposób zapewniający dostęp nieograniczonego kręgu odbiorców jest, zabronione.
 
8. W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia określone w punktach powyższych, Usługodawca jest upoważniony, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,  do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, a także do podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawnienie poniesionej w związku z tym szkody.
 
9. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 
10. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 

VI. Reguły dotyczące Forum

 
1. W ramach usług Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość korzystania z Forum poprzez komentowanie Materiałów zamieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę.
 
2. Komentarze zamieszczane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności z par. V ust. 4 i 5.
 
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.
 
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania Forum pod kątem przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych.
 
5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonych komentarzy lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych poprzez ich usunięcie. Użytkownicy ponoszą na zasadach ogólnych osobistą odpowiedzialność za przekazywane w ten sposób treści.
 
6. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia nadużycia poprzez kontakt z Usługodawcą.

 

VII. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania Serwisu

 
1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: a) zastosowania wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer obsługujących CSS i Java Script 
b) dostęp do Internetu
 c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies
 d) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up)
 e) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
 
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Serwisu, jeżeli sprzęt komputerowy i oprogramowanie Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych
 
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Usługodawcy.
 
4. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem wiadomości  przesłanej na adres e-mail podany podczas tworzenia konta lub informacji opublikowanej w Serwisie.
 

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu i świadczonych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@copernicuscenter.edu.pl. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.
 
2. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane konieczne do identyfikacji Użytkownika, w tym jego adres.

 

IX. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
 
Administrator i przetwarzanie
 
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Kopernika, Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków, adres do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: info@copernicuscenter.edu.pl lub college@copernicuscenter.edu.pl.
 
2. Dane Użytkownika przetwarzane są:
- w związku z założeniem konta w Serwisie i świadczeniem usługi dostępu do zamieszczonych w serwisie materiałów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podane przez Użytkownika dane są konieczne i niezbędne do prawidłowego działania serwisu i usług. Brak podania tych danych uniemożliwia założenie konta.
- w celu informowania o ofercie serwisu, działalności statutowej Administratora, o ile Użytkownik wyraził na to odrębną zgodę. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika.
 
Prawa Użytkownika
 
3. Użytkownikowi, w związku z  przetwarzaniem jego danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, w określonych przypadkach wniesienia sprzeciwu. Zgoda na otrzymywanie newslettera, może być wycofana w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres info@copernicuscenter.edu.pl.
 
4. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania.
 
5. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Czas przetwarzania
 
5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane przetwarzane są do maksymalnie 6 lat od dnia usunięcia konta przez Użytkownika lub zaprzestania świadczenia Usługi.
 
Zabezpieczenia techniczne
6. Serwis obsługiwany jest za pomocą bezpiecznego połączenia, a dane są szyfrowane.
 
Przekazywanie danych
 
7. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich. Do danych mają dostęp jedynie administratorzy serwisu w celach technicznych i zapewnienia bezpieczeństwa.
 
Dane zbierane o Użytkowniku
 
7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) Poprzez wprowadzone w formularzach informacje.
 b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez Administratora.
 
8. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika w formularzu wypełnianym w trakcie procedury tworzenia Konta. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 
9. Użytkownicy będą mogli opcjonalnie wypełnić na swoim Koncie dodatkową metrykę demograficzną, wykorzystywaną do celów statystycznych, podając w niej dane demograficzne.
 
10. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do podmiotów będących operatorami domen internetowych lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
 
Pliki Cookies
 
11. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
12. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 
13.  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
(a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 
(b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 
14. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
15. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 
16. Ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www wchodzących w skład Serwisu. W przypadku wyłączenia plików cookies niemożliwe będzie korzystanie z niektórych Usług oraz indywidualnych ustawień Użytkownika.
 
17. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielem partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 
18. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 
19. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do
Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
g) informacje o adresie IP.
 
Profilowanie
 
20. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

XI. Zakończenie świadczenia Usług

 
1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług poprzez usunięcie Konta założonego w Serwisie.
 
2. Oświadczenie wyrażające wolę usunięcia Konta Użytkownik może złożyć drogą mailową przesyłając je na adres info@copernicuscenter.edu.pl. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia rezygnacji i usunięcia Konta na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia Konta.
 
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie składane jest na adres e-mail, wskazany przez Użytkownika przy rejestracji.
 
4. Usługodawca ma także prawo wypowiedzieć umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, przy zachowaniu wymogów wynikających z kodeksu cywilnego.
 
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn: a) jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; 
b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
 c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
 d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 
6. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom na stronie Serwisu z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 
7. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach wchodzących w skład Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 
8. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

Regulamin obowiązuje od dnia 27 września 2019 r.