Wstęp do biblistyki

Podręcznik stanowi przystępne wprowadzenie do lektury Biblii. Zawarte w nim uwagi okażą się przydatne zarówno dla osób zainteresowanych teologią chrześcijańską, jak i Biblią jako częścią kultury.

O podręczniku

Zapraszamy do lektury podręcznika autorstwa Romana Mazura, doktora teologii, biblisty, wykładowcy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Obok wiadomości wprowadzających, zawierających omówienie podstawowych zagadnień związanych z biblistyką, w podręczniku przedstawiono - między innymi - problematykę natchnienia i kanonu, niezwykle istotną z perspektywy teologicznej. Ponadto tekst zawiera przystępną prezentację metod interpretacji Biblii (zwłaszcza metody historyczno-krytycznej), a także kontekstów powstawania sposobów analizy tekstu biblijnego.
Ostatnie dwa rozdziały ukazują konkretne zastosowanie metody historyczno-kytycznej. Pod uwagę wzięte są fragmenty Biblii dotyczące przypowieści o sędzim i natarczywej wdowie (Łk 18,1-8) oraz opisu wsela w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11). Dzięki temu Czytelnik ma możliwość zapoznania z konkretnymi przypadkami interpretacji tekstu, uwzględniającej wymogi metodologiczne.


Podręcznik powstał w ramach grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika przez Fundację Johna Templetona.

Kategorie

  • Teologia

Rozdziały

  • Wiadomości wprowadzające
  • Natchnienie, kanon, tekst
  • Metody (naukowej) interpretacji tekstu biblijnego
  • Przypowieść o modlitwie? Niesprawiedliwy (?) sędzia i natarczywa wdowa Łk 18,1-8
  • Wesele w Kanie Galilejskiej J 2,1-11

Autor

dr Roman Mazur


Doktor teologii, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

/GetMaterial.action?get=