Źródła prawa w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim

Kurs otwarty

Jakie były najważniejsze źródła prawa w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim? Jaki wpływ na kształt prawa polskiego wywarło prawo rzymskie?

Zapisz się
  • Uniwersytet Jagielloński
  • ŹrPrWKrPoIWiKsLi
  • 4  wykłady
  • Kurs otwarty
  • 31 grudnia 2023

O kursie

„Źródła prawa w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim” to kurs, którego zadaniem jest przybliżenie wybranych kwestii z dziejów średniowiecznych i wczesnonowożytnych źródeł prawno-historycznych. Główne zagadnienia dotyczą źródeł prawa ziemskiego, miejskiego, wiejskiego oraz kultury prawnej i wpływu prawa rzymskiego na prawo w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. Prezentowane są zarówno źródła normatywne, jak również źródła stosowania prawa i źródła doktrynalne używane w praktyce prawnej.

Kurs opracowany został w ramach projektu „FONTES. FOstering iNnovative Training in the use of European legal Sources” (https://fontes.project.uj.edu.pl/start ).

Obecnie prezentowane wykłady stanowią pilotaż. Serdecznie zachęcamy do dzielenia się spostrzeżeniami, uwagami i sugestiami, które chętnie wykorzystamy w opracowaniu całości kursu (fontes@uj.edu.pl ).


"Legal Sources in the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania" is a course designed to introduce selected issues in the history of medieval and early modern legal and historical sources. The main issues concern the sources of land law, urban law, rural law, legal culture and the influence of the Roman law on the legal system of Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. Both normative sources, as well as application-based sources and legal practice-oriented doctrinal sources are presented.

The course was developed as part of the project 'FONTES. FOstering iNnovative Training in the use of European Legal Sources" (https://fontes.project.uj.edu.pl/start ).

The lectures currently presented are a pilot. We warmly invite you to share your insights, comments and suggestions, which we will be happy to use in the development of the entire course (fontes@uj.edu.pl ).

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This project is financially supported by Movetia. Movetia promotes exchange, mobility and cooperation within the fields of education, training and youth work – in Switzerland, Europe and worldwide. www.movetia.ch.

Program

  1. Prof. Maciej Mikuła: Statuta civitatum
  2. Dr hab. Krzysztof Fokt: Prawo wiejskie, część 1: Dokumentacja zakładania wsi
  3. Dr Kacper Górski: Formula processus (1523)
  4. Dr hab. Łukasz Marzec: Wpływ prawa rzymskiego na prawo spadkowe w I Statucie litewskim
  5. Brak egzaminu

Kategorie