Przypadek

Zagadnienie natury przypadkowości było rozważane już u zarania myśli europejskiej. Można wyróżnić dwie koncepcje przypadku. Pierwsza z nich głosi, że przypadku nie ma, wynika on jedynie z naszej niepełnej wiedzy, co do przebiegu zjawiska. Według drugiej koncepcji przypadek jest własnością przyrody i jesteśmy skazani na opis probabilistyczny. W latach 60. ubiegłego stulecia prace Bella pokazały, jak można eksperymentalnie sprawdzić, która z tych koncepcji jest zgodna z rzeczywistością. Takie eksperymenty obarczone są jednak pewnym błędem.